Random

WATCH: Starbucks Cashier Caught on Tape Admitting To Theft

https://www.youtube.com/watch?v=zZfG9tJJ0sY Via YouTube

**Warning: This video contains NSFW language.**

https://www.youtube.com/watch?v=Co55USHRZVg

X